Sa oled siin

Riigihanked

Riigihange on asjade ehk kaupade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine hankija poolt riigihanke direktiivide tähenduses, samuti ehitustööde tellimine ehitustööde kontsessionääri poolt.

Eesti siseselt sätestab riigihanke teostamise korra, riigihankega seotud subjektide õigused ja kohustused, riikliku järelevalve teostamise ja vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse riigihangete seadus. E-riigihanke korraldamisel peab hankija lisaks lähtuma Vabariigi Valitsuse 06.05.2010 määruses nr 56 sätestatust. Menetlusreeglite kohaldamisel lähtub hankija riigihangete seadusest ja määrusest niivõrd, kuivõrd seaduses ei sätestata teisiti.

Riigihanke korraldamisel tuleb tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel. Võimaluse korral tuleb eelistada keskkonnasäästlikke lahendusi. Riigihangete üldpõhimõtteid tuleb järgida alati, ka siis, kui riigihanke eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära.

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamiseks on väljatöötatud standard EVS 915:2012. Standard käsitleb ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete hankemenetluse ettevalmistamist ja korraldamist ning hankemenetluse läbiviimiseks vajalike dokumentide suhtes esitatavaid nõudeid, soovitusi ja juhiseid.

 

Sotsiaalkindlustusamet otsib Juhtkoerte väljaõppe teenuse tellimise hanke korras 2018-2019. aastaks teenuseosutajaid. Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga Euroopa Sotsiaalfondist TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, 01.01.2015-31.12.2020

Juhtkoerte väljaõppe teenuse tellimise eesmärk on parandada raske või sügava nägemispuudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja vähendada muude toetavate teenuste vajadust.

Hankepakkumuste esitamise tähtaeg on 13. detsember 2017 kell 11.00.

Nõuded pakkujatele ja pakkumustele ning teenuse osutamise tingimused on sätestatud hankedokumentides. 

Hankedokumentidega tutvumiseks kirjutada mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee