Sa oled siin

Isikuandmete kaitsest

 

 

Isikuandmed on kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Sotsiaalkindlustusamet kui isikuandmete töötleja kogub isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik Sotsiaalkindlustusameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta andmeid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

 

Kuidas hoiame Teie eraelulist teavet?

Siit lehelt leiate ülevaate, missuguseid andmeid me Teie kohta kogume, kuidas neid kasutame ja säilitame ning missugused on Teie õigused meie poolt töödeldavate Teile kuuluvate isikuandmete suhtes.

Samuti saate teada millisel juhul on võimalik meil või kolmandatel isikutel Teie isikuandmetega kokku puutuda, kui külastate meie välisveebi või edastate meile oma pöördumise.

Allpool kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemise kohta ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele viidatakse meie koduleheküljel.

 

Kuidas hoiame Teie eraelu puudutavaid andmeid, kui saadate meile teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või vaide?


Sotsiaalkindlustusameti tegevus on avalik. Avalikus dokumendiregistris avaldame avaliku teabe seaduse alusel kirjavahetuse andmed. Teie kui eraisiku puhul ei märgita dokumendiregistris ees- ja perekonnanime, vaid tehakse selle asemel märge „Eraisik“ ja üldistatult kirja liik, näiteks „Pöördumine“. Teie pöördumise sisu, pealkiri ja Teie nimi on nähtav ainult asutusesiseses dokumendiregistris.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab meile teabenõude, vaatame teabenõude saamisel üle, kas teabenõude tegijal on seaduse järgi õigus küsitud dokumenti näha. Reeglina on kõik isikuandmed tunnistatud vastavalt avaliku teabe seaduse §-le 35 asutusesiseseks kasutamiseks ja neid väljastatakse ainult asutustele või isikutele, kellel on selleks seadusega ette nähtud õigus (nt kohtueelne menetleja, kohus) ja põhjendatud vajadus. Põhjendatud õigustatud huvi olemasolu tuvastame ja andmete väljastamise või sellest keeldumise otsustame iga juhtumi puhul eraldi.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.

 

 

Kuidas hoiame Teie isikuandmeid, kui külastete meie kodulehte?

Kui külastate meie kodulehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning avaldame neid üksnes isikustamata kujul. Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist kodulehe osa Te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal kodulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

 

 

Kuidas hoiame Teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis eeldame, et võime Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Meile tööle kandideerides on Teil õigus saada teada, milliseid andmeid me Teie kohta kogunud oleme. Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Kui Te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral Teie nõusolekul Teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Kuidas Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud?

Kui soovite tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud, esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud Teie isikusamasuses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust). Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta Teie taotluse rahuldamata, kui see:

  • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Andmete mitte väljastamise puhul on Teil õigus esitada meie otsuse peale vaie Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda halduskohtusse.

 

Isikuandmete töötlemine Sotsiaalkaitse Infosüsteemis

Sotsiaalkaitse infosüsteem võib sisaldada Teie kohta järgmiseid isikuandmeid:

isikukood, sugu, sünniaeg, perekonna- ja eesnimi, kontaktandmed, elamisloa ja -õiguse ning kodakondsuse andmed, andmed eestkoste või hooldusõiguste kohta ning andmed Eesti Vabariiki saabumise ja sealt lahkumise kohta, andmed terviseseisundi ja puude kohta, maksualased andmed ja muud alusandmed, mis on vajalikud riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ning teenuse määramiseks, maksmiseks ja lõpetamiseks.

Need andmed sisestatakse infosüsteemi Teie poolt esitatud sotsiaalhüvitiste taotluse alusel ning andmevahetuse käigus teistest riigi andmekogudest infosüsteemide vahelise andmevahetuse käigus või muul elektroonilist teabevahetust võimaldaval viisil.

Andmeid kasutavad oma töös Sotsiaalkindlustusameti teenistujad vastavalt neile pandud kohustustele.

Seaduse, välislepingu, Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks infosüsteemist andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele asutusele toimub asutustevahelise andmevahetuse kokkuleppe alusel.

Ühekordsed päringud täidetakse juhul, kui on tuvastatud andmete soovija ning andmete soovimise õiguslik alus ja kasutamise eesmärk on kooskõlas avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega. Infosüsteemist andmete väljastamise aja, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse eraldi arvestust.