Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Blanketid

 

Sotsiaalkindlustusameti blanketid on järgmistes formaatides:

 • PDF (portable document format) formaadis, nende vaatamiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader.
 • RTF, DOC ja DOCX formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Word tarkvara.
 • ODT formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik OpenOffice tarkvara.
 • XLS formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Excel tarkvara.

Apple, Google ja Microsoft veebilehitsejad ja veebipõhised töövahendid avavad PDF, RTF, DOC, ODT ja XLS formaadis faile ja võimaldavad trükkida.

 

Pensioni blanketid

 • Pensioniavalduse vorm (01.11.2017)  *.doc (117.5 KB, DOC)     *.pdf (313.87 KB, PDF)
 • Заявление о назначении пенсии     *.doc (213 KB, DOC)
 • Nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta  *.doc (19.07 KB, DOCX)  *.rtf (137.89 KB, RTF)   *.pdf (250.99 KB, PDF)
 • Avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks   *.docx  (16 KB, DOCX)     *.pdf (311.21 KB, PDF)
 • Tööraamatu üleandmine   *.docx  (31.25 KB, DOCX)  *.odt (7.55 KB, ODT)   *.pdf (158.08 KB, PDF)
 • Передача трудовой книжки *.docx (32.88 KB, DOCX)   *.odt (8.18 KB, ODT)   *.pdf (273.36 KB, PDF)
 • Tõend pensioniavalduse vastuvõtmise kohta (lisa 3)   *.rtf (63 KB, DOC)   *.odt (15.28 KB, ODT)   *.pdf (13.12 KB, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *.rtf (118.83 KB, RTF)      *.pdf (14.46 KB, PDF)
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta (01.11.2017)    *.docx (20.36 KB, DOCX)     *.pdf (199.67 KB, PDF)
 • Заявление о применении освобождения от подоходного налога   *.doc (47.5 KB, DOC)
 • AVALDUS TULUMAKSUVABASTUSEST LOOBUMISEKS   (01.11.2017)    *.docx  (19.76 KB, DOCX)   *.pdf (191.13 KB, PDF)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА   *.doc (44 KB, DOC)

 • Avaldus saamata jäänud pensioni kohta   *.rtf (96.88 KB, RTF)   *.odt (10.88 KB, ODT)   *.pdf (13.81 KB, PDF)
 • Prokuröri töövõimehüvitise taotlus   *.rtf (129.95 KB, RTF)   *.docx (21.18 KB, DOCX)   *.pdf (124.42 KB, PDF)
 • Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta   *.pdf (71.14 KB, PDF)  *.docx (36 KB, DOC)  Tõendi kaaskiri   *.pdf (201.77 KB, PDF)
 • Pensionimaksete jätkamise avaldus välisriiki elama asujale *.doc (36.5 KB, DOC)   *.pdf (198.02 KB, PDF)
 

Represseeritu tunnistuse ja toetuse blanketid

 • Represseeritu toetuse ja tunnistuse taotlus   *.rtf (124.04 KB, RTF)  *.odt (13.34 KB, ODT)    *.pdf (105.59 KB, PDF)
 • Represseeritu tunnistuse duplikaadi taotlus   *.rtf (108.51 KB, RTF)   *.odt (17.09 KB, ODT)   *.pdf (148.86 KB, PDF)

 

 

Perehüvitiste blanketid

 • Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitiste taotlemiseks ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks   (19.03.2018)  *.rtf (204.57 KB, RTF)     *.pdf (582.01 KB, PDF)
 • Xодатаиство о получении семеиных пособии и родительского возмешения и совершении дополнительных взнозов обязательнои накопительнои пенсии   (19.03.2018)   *.doc (91.5 KB, DOC)   *.pdf (397.51 KB, PDF)
 • Avaldus kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemiseks   *.rtf (138.63 KB, RTF)   *.pdf (257.5 KB, PDF)
 • Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks   *.rtf (104.3 KB, RTF)   *.pdf (222.44 KB, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *.rtf (118.83 KB, RTF)   *.pdf (14.46 KB, PDF)   
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta  (01.11.2017)   *.docx (20.36 KB, DOCX)    *.pdf (199.67 KB, PDF)
 • Заявление о применении освобождения от подоходного налога   *.doc (47.5 KB, DOC)

 • AVALDUS TULUMAKSUVABASTUSEST LOOBUMISEKS   (01.11.2017)  *.docx  (19.76 KB, DOCX)   *.pdf (191.13 KB, PDF)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА   *.doc (44 KB, DOC)

 • Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks   *.rtf (247.69 KB, RTF)   *.pdf (192.99 KB, PDF)
 • Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 KB, RTF)   *.pdf (159.28 KB, PDF)
 

Elatisabi blanketid

 • Avaldus täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks (NB! Avaldus esitatakse kohtutäiturile)   *.rtf (186.66 KB, RTF)   *.pdf (164.31 KB, PDF)
 • Avaldus kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemiseks   *.rtf (211.85 KB, RTF)    *.pdf (246.76 KB, PDF)
 

Euroopa Liidu taotluste blanketid

 • Tõendi A1(E101) taotlus  töötajale    *.doc (194.5 KB, DOC)   *.pdf (229.34 KB, PDF)
 • Tõendi A1(E101) taotlus  füüsilisest isikust ettevõtjale   *.doc (174 KB, DOC)   *.pdf (272.97 KB, PDF)
 • Tõendi A1(E101) taotlus  ametnikule    *.doc (146 KB, DOC)   *.pdf (267.98 KB, PDF)
 • Tõendi A1(E101) tühistamise avaldus   *.doc (74.5 KB, DOC)   *.pdf (171.41 KB, PDF)
 • Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks   *.rtf (67.68 KB, RTF)   *.pdf (236.37 KB, PDF)
 • Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207 lk2    *.doc (106 KB, DOC)   *.pdf (231.4 KB, PDF)
 • Application sertificate A1 (E101) self-employed person *.pdf (110.57 KB, PDF)
 • Application sertificate A1 (E101) civil cervants  *.pdf (151.58 KB, PDF)
 • Application sertificate A1 (E101) worker  *.pdf (128.67 KB, PDF)
 • Application for revocation of application A1 (E101)*.pdf (23.98 KB, PDF)
 • ХОДАТАЙСТВО О СПРАВКЕ А1 (Е101)
  ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (FIE),*.pdf (295.91 KB, PDF)
 • ХОДАТАЙСТВО О СПРАВКЕ А1 (Е101)
  КОМАНДИРОВКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО,*.pdf (290.58 KB, PDF)
 • ХОДАТАЙСТВО О СПРАВКЕ А1 (Е101)
  КОМАНДИРОВКА РАБОТНИКА*.pdf (247.82 KB, PDF)
 • Заявление об аннулировании ходатайства о справке А1 (E101),*.pdf (184.41 KB, PDF)
   

 

 

Puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketid

Tööealisele:

Lapsele ja vanaduspensioniealisele:

 • Vorm esmakordseks ja korduvaks puude raskusastme tuvastamiseks, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlemiseks lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (vorm välja printimiseks)   *.pdf (404.44 KB, PDF)
 • Vorm esmakordseks ja korduvaks puude raskusastme tuvastamiseks, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlemiseks lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (vorm elektrooniliseks täitmiseks)   *.pdf (831.68 KB, PDF)  *.docx (51 KB, DOCX)
 • Ходатайство об определении степени тяжести недостатка здоровья, социальных пособиях и карте лица с недостатком здоровья для ребёнка и лица в возрасте получения пенсии по старости *.docx (256.5 KB, DOC)

Muud:

 • Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks   *.docx (16.84 KB, DOCX)     *.pdf (305.25 KB, PDF)

 • Taotlus õppelaenu kustutamiseks   *.rtf (124.21 KB, RTF)     *.pdf (243.39 KB, PDF)

 • Puudega isiku kaardi taotlus   *.rtf (66.2 KB, RTF)   *.odt (18.19 KB, ODT)   *.pdf (16.71 KB, PDF)      
 • Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks   *.rtf (165.88 KB, RTF)   *.docx (27.29 KB, DOCX)   *.pdf (252.65 KB, PDF)
 • Ekspertiisitaotlus lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeas invaliidi invaliidsuse tuvastamiseks   *.rtf (165.88 KB, RTF)   *.docx (27.29 KB, DOCX)   *.pdf (252.65 KB, PDF)
 

Sotsiaaltoetuste blanketid

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus   *.rft (190.23 KB, RTF)   *.docx (20.44 KB, DOCX)   *.pdf (210.5 KB, PDF)
 • Puudega tööealise inimese sotsiaaltoetuse taotlus   *.rtf (188.87 KB, RTF)   *.docx (27.78 KB, DOCX)   *.pdf (288.07 KB, PDF)
 • Teatis individuaalse abivahendi kohta   *.rtf (103.27 KB, RTF)  *.pdf (69.68 KB, PDF)
 • Teatise täitmise juhend     *.pdf (131.74 KB, PDF)

Lisainfo

 

Blanketid arstidele ja teenusepakkujatele

 

Erihoolekandeteenuste blanketid

 • Erihoolekandeteenuste taotlus   *.docx (23.31 KB, DOCX)   *.rtf (187.81 KB, RTF)   *.pdf (403.27 KB, PDF)
 • Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus   *.docx (20.7 KB, DOCX)  *.rtf (121.96 KB, RTF)    *.pdf (265.95 KB, PDF)
 • Erihoolekandeteenuse osutamise kokkuvõte ja hinnang   *.docx (35.6 KB, DOCX)
 • Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus   *.docx (45.2 KB, DOCX)   *.rtf (329.88 KB, RTF)    *.pdf (347.46 KB, PDF)
 

Rehabilitatsiooniteenuse blanketid

 • Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks   *.rtf (222.08 KB, RTF)   *.odt (18.6 KB, ODT)   *.pdf (232.65 KB, PDF)
 • 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)   *.rtf (235.41 KB, RTF)   *.docx (27.04 KB, DOCX)   *.pdf (175.14 KB, PDF)
 • alla 16-aastase isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)   *.rtf (185.33 KB, RTF)   *.docx (23.58 KB, DOCX)   *.pdf (204.69 KB, PDF)
 • KOV abivajava lapse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnangu vorm *.pdf (208.69 KB, PDF)  *.rtf (160.6 KB, RTF)
 

Ohvriabi blanketid

 • Hüvitistaotlus (Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm)     *.rtf (206.74 KB, RTF)   *.pdf (293.61 KB, PDF)
 • Avaldus vägivallakuriteoga tekitatud kahju kohta prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning riietele   *.rtf (55.19 KB, RTF)   *.odt (15.87 KB, ODT)   *.pdf (12.64 KB, PDF)
 • Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotluse vorm    *.rtf (142.19 KB, RTF)   *.docx (18.3 KB, DOCX)   *.pdf (118.41 KB, PDF)
 

Lastekaitse blanketid

 • Lastekaitse juhtumi nõustamisteenuse taotluse vorm   *.docx (18.42 KB, DOCX)   *.pdf (59.81 KB, PDF)
 • Nõustamisteenuse taotlus laste heaolu toetava arengukava koostamiseks   *.docx (14.41 KB, DOCX)   *.pdf (39.97 KB, PDF)
 • Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus   *.docx (19.38 KB, DOCX)   *.pdf (113.18 KB, PDF)
 

Abivahendite blanketid

 • Isikliku abivahendi kaardi taotluse vorm  *.docx (30.85 KB, DOCX)      *.pdf (286.52 KB, PDF)
 • Erimenetluse taotluse vorm   *.docx (53.25 KB, DOCX)   *.pdf (779.16 KB, PDF)
 • Taotlus tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimiseks abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga   *.docx (16.04 KB, DOCX)
 

Muud blanketid

 • Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks   *.docx (16.84 KB, DOCX)     *.pdf (305.25 KB, PDF)

 • Taotlus õppelaenu kustutamiseks   *.rtf (124.21 KB, RTF)     *.pdf (243.39 KB, PDF)

 • Puudega isiku kaardi taotlus   *.rtf (66.2 KB, RTF)   *.odt (18.19 KB, ODT)   *.pdf (16.71 KB, PDF)
 • Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetus    *.rtf (138.99 KB, RTF)   *.odt (20.63 KB, ODT)   *.pdf (20.96 KB, PDF)
 • Hoolekandeasutuste või erivajadustega õpilaste koolide andmete esitamine   *.xls (16 KB, XLS)    *.ods (10.84 KB, ODS)
 • Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitise taotlemiseks   *.rtf (204.96 KB, RTF)     *.pdf (604.63 KB, PDF)
 • Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahjust tingitud lisakulutuste hüvitamiseks   *.rtf (136.24 KB, RTF)   *.pdf (349.48 KB, PDF)
 • Avaldus garantiikirja väljastamiseks ravi maksumuse tasumise kohta   *.doc (25 KB, DOC)   *.pdf (58.51 KB, PDF)
 • Avaldus kutsealase töövõime kaotuse suuruse kohta tõendi väljastamiseks   *.doc (50 KB, DOC)   *.pdf (263.65 KB, PDF)
 • Volikirja näidis *.docx (21.08 KB, DOCX)

 • заявление о получении возмещения за ущерб, возникший по причине полученной травмы или причинения другого вреда здоровью при выполнении рабочий заданий    *.doc (113 KB, DOC)

 • Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks   *.xls (50.5 KB, XLS)   *.pdf (485.9 KB, PDF) (saatmiseks aadressil: andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee)
 • Avaldus pensionikindlustuse registri teatise saamiseks ja/või pensioni ümberarvutamiseks Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks   *.rtf (114.13 KB, RTF)   *.odt (12.29 KB, ODT)   *.pdf (181.63 KB, PDF)
 • Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks   *.rtf (195.73 KB, RTF)   *.pdf (252.41 KB, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *. rtf (118.83 KB, RTF)   *.pdf (14.46 KB, PDF)
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta (01.11.2017)    *.docx (20.36 KB, DOCX)    *.pdf (199.67 KB, PDF)

 • Заявление о применении освобождения от подоходного налога   *.doc (47.5 KB, DOC)

 • Avaldus tulumaksuvabastusest loobumiseks (01.11.2017)    *.docx (19.76 KB, DOCX)  (89.42 KB, RTF)   *.pdf (191.13 KB, PDF)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА   *.doc (44 KB, DOC)

 • Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta   *.pdf (71.14 KB, PDF)    Tõendi kaaskiri   *.pdf (201.77 KB, PDF)

 • Dokumentide saamise avaldus   *.rtf (82.83 KB, RTF)   *.pdf  (7.03 KB, PDF)

 • Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 KB, RTF)   *.pdf (159.28 KB, PDF)

 • Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste avaldus     *.rtf (728.67 KB, RTF)   *.pdf (225.52 KB, PDF)

 •  
 • Tšernobõli toetuse taotlus *.docx (20.39 KB, DOCX)