Sa oled siin

Kinnise lasteasutuse teenus

Kinnise lasteasutuse teenus on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse enda elu, tervist ja arengut või teiste isikute elu või tervist. Teenus on kõige äärmuslikum meede lapse aitamiseks ning seda saab kasutada ainult juhul, kui last pole võimalik aidata mitte ühelgi muul moel. Sellel teenusel piiratakse abivajava lapse liikumisvabadust, mistõttu on võimalik last teenusele suunata ainult kohtu nõusolekul.

Kinnise lasteasutuse teenusele saab suunata abivajava lapse juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • lapsele on koostatud kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poolt juhtumiplaan, mis sisaldab endas tegevuskava lapse ja tema pere toetamiseks ning informatsiooni ja abistamiseks vajalike abimeetmete kohta;
 • kohaliku omavalitsuse abimeetmed ei ole olnud tulemuslikud lapse käitumise ja tegevuse muutmisel või ei ole need abimeetmed olnud piisavad või neid ei saa rakendada lapse eripära tõttu. Näiteks ei soovi või ei ole laps võimeline tegema piisavalt koostööd temale vajalike abimeetmete osutajatega;
 • lastekaitsespetsialist ja sotsiaalkindlustusamet on hinnanud, et lapse käitumine kujutab tõsist ohtu tema enda elule, tervisele või arengule või teiste isikute elule või tervisele ning ei ole võimalik rakendada muid, vähem piiravaid abimeetmeid, vähem piiravamas keskkonnas;
 • omavalitsus on teinud kohtule avalduse lapse kinnisesse lasteasutusse paigutamiseks või kohus on vabastanud lapse kriminaalkaristusest, kohaldades lapsele mõjutusvahendina kinnisesse lasteasutusse teenusele paigutamist;
 • kinnise lasteasutuse teenusele paigutamise vajaduse on otsustanud kohus kohtumäärusega.

 

Lapse kinnisesse asutusse teenusele paigutamiseks saab kohtule esitada avalduse kohalik omavalitsus. Avaldus peab sisaldama:

 • selgitusi, milles seisneb lapse käitumisest tingitud oht tema enda elule, tervisele või arengule või teiste isikute elule või tervisele;
 • põhjendusi, miks ei ole võimalik seda ohtu kõrvaldada muude, vähem piiravate meetmetega;
 • Sotsiaalkindlustusameti arvamust selle kohta, kas kinnise lasteasutuse teenus on põhjendatud;
 • ülevaadet meetmetest, mida omavalitsus kavatseb pakkuda last kasvatavatele isikutele sel ajal kui laps viibib kinnise lasteasutuse teenusel ja ka teenuse lõppedes;
 • ettepanekut, milline kinnise lasteasutuse teenuse osutaja  oleks lapsele sobivaim.

Kinnise lasteasutuse teenusel osutatakse lapsele järgmisi tegevusi:

 • majutamine ja toitlustamine;
 • ööpäevaringne tugi ja järelevalve;
 • lapse vajadustest lähtuvate tegevuste läbiviimine lapse  arengu- ja käitumisprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks;
 • lapse vaba aja sisustamine läbi arendavate tegevuste;
 • võimaldatakse lapsele teabeõigus ja väljendusvabadus, sh sidevahendite kasutamine;
 • toetatakse igakülgselt lapse ja last kasvatava isiku ning teiste lapsele oluliste isikute vahelisi suhteid.

Teenuse ajal osutatavad tegevused on suunatud sellele, et aidata lapsel arendada välja hoiakud ja oskused, tänu millele suudab  ta peale teenusel viibimise lõppu elada enda elu, tervist või arengut ja teiste elu või tervist kahjustamata.

Vaata täpsemalt: sotsiaalhoolekande seaduse § 1301- § 1305.

Kontaktid Sotsiaalkindlustusametis:

Kinnise lasteasutuse teenust osutavad:

 • Maarjamaa Hariduskolleegium:  Valgejõe õppekeskuses ja  Emajõe õppekeskuses;
 • Sotsiaalkindlustusameti  hankelepingu partnerid: riigihange on välja kuulutatud ja teenuseosutajad selguvad hankemenetluse käigus.