Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Peretoetused
Vanemahüvitis
Vanemapension
Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmine lapsi kasvatavate isikute eest
Elatisabi
Pangaülekannete tähtajad
Puuetega inimestele
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
Lastekaitse
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti 9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel 9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Elatisabi

print

Õigus elatisabile

Elatisabile on õigus alaealisel lapsel, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda perekonnaseaduses nõutavas ulatuses.

Elatisabile on õigus Eesti alalisel elanikul, Eestis elaval välismaalasel, kellel on tähtajaline elamisluba või kes viibib Eestis välismaalaste seaduse §-s 130 sätestatud alusel ning tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elaval välismaalasel. Õigust elatisabile ei ole lapsel, kellele samalaadset elatisabi maksab mõni teine riik.

Elatisabi makstakse vanemale, kes taotleb kohtult elatise väljamõistmist, välja arvatud elatise suuruse muutmist, ja kelle kasuks on tehtud lapse elatisnõude maksekäsu kiirmenetluse korral kohtu makseettepaneku määruse alusel või vanemat elatist maksma kohustava hagi tagamise abinõu rakendamise määrus.

Elatisabi makstakse 90 päeva eest arvates eelpoolnimetatud makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse tegemisest. Elatisabi makstakse, kui taotleja lapsele, kellele vanem elatisabi taotleb, ei ole varem elatisabi makstud. Elatisabi saamine ei välista ega piira muude toetuste määramist ja maksmist.

Elatisabi päevamäär on üks kolmandik lapsetoetuse määrast (lapsetoetuse määr aastal 2016 on 9,59 eurot).

Elatisabi taotlemine

Elatisabi saamiseks esitab taotleja Sotsiaalkindlustusametile:

1)    avalduse;
2)    isikut tõendava dokumendi
3)    makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse.

Elatisabi taotlemise avalduses tuleb muuhulgas märkida ka elatisnõude võlgniku nimi, isikukood või sünniaeg ja võimalusel aadress. Avalduse võib Sotsiaalkindlustusametile esitada ka elektrooniliselt, digitaalallkirjaga allkirjastatuna.

Elatisabi määratakse, kui taotlemiseks vajalikud dokumendid on esitatud 30 päeva jooksul arvates makseettepaneku määruse tegemisest või elatist maksma kohustava hagi tagamise määruse tegemisest.

Elatisabi määramise või sellest keeldumise otsuse teeb Sotsiaalkindlustusamet 15 tööpäeva jooksul arvates avalduse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest. Elatisabi määramise otsus tehakse teatavaks elatisabi taotlejale ja võlgnikule.

Taotluse esitamine

Taotluse vorm      *.rtf         *.pdf.
Taotluse saab esitada Sotsiaalkindlustusameti  klienditeeninduses
Posti teel aadressile: Tallinna 30, 44311, Rakvere
Elektrooniliselt, digitaalallkirjaga allkirjastatuna e-posti aadressile info at sotsiaalkindlustusamet dot ee


Elatisabi maksmine ja tagasinõudmine

Kui taotlus esitatakse kuu 15. või varasemal päeval, makstakse elatisabi taotlemise kuule ja sellele järgnevale kuule vastav osa elatisabist välja avalduse esitamisele järgneval kuul. Avalduse hilisema esitamise korral makstakse ülejärgmisel kuul nii väljamaksmise kuule kui ka sellele eelnenud perioodile vastav osa elatisabist. Järgmised maksed tehakse järgmisel kuul väljamaksmise kuule vastavas elatisabi suuruses.

Elatisabi makstakse vastavalt elatisabi taotleja soovile elatisabi taotleja arvelduskontole või tema elukohajärgses sotsiaalkindlustusameti büroos vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel teise isiku arvelduskontole Eestis või elatisabi taotleja kulul elatisabi

taotleja arvelduskontole välisriigis. Kui elatisabi saajale makstakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu teisi sotsiaalkindlustushüvitisi posti teel kojukandena, rakendatakse elatisabi väljamaksmisele sama väljamakseviisi.

Sotsiaalkindlustusamet lõpetab elatisabi maksmise enne tähtaja möödumist, kui:

1)    hagi tagamise määrus, millega vanemat kohustati elatist maksma kohtumenetluse ajal, on tühistatud;
2)    kui kohtumenetlus elatisnõudes on lõpetatud, välja arvatud juhul, kui elatis on välja mõistetud;
3)    kui ilmneb, et elatisabi saamise tingimused ei olnud või ei ole enam täidetud;
4)    võlgniku surma korral.

Vanem, kellele elatisabi välja makstakse, on kohustatud viivitamata teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Sotsiaalkindlustusametile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, eelkõige:

1)    hagi tagamise määruse tühistamisest;
2)    elatisnõude rahuldamata jätmisest;
3)    lapse kasvatamise lõpetamisest;
4)    võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest perekonnaseaduses nõutavas ulatuses.

Kui elatist maksma kohustatud vanem ei täida vabatahtlikult kohtulahendist tulenevat elatise maksmise kohustust, on elatisabi taotleja kohustatud esitama täitmisavalduse. Taotleja on kohustatud viivitamata teatama Sotsiaalkindlustusametile täitmisavalduse esitamisest.

Kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et elatisabi seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud või on jõustunud kohtulahend, mille kohaselt võlgnik ei ole kohustatud elatist maksma, peab taotleja elatisabi riigile tagasi maksma. Kui vanem ei maksa alusetult saadud elatisabi tagasi, teeb Sotsiaalkindlustusamet talle enammakstud summa tagasinõudmiseks ettekirjutuse koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral annab Sotsiaalkindlustusamet ettekirjutuse sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Nõude üleminek riigile

Kui lapsel oli elatisabi maksmise ajal õigus nõuda ülalpidamist võlgnikult, läheb elatisabi saaja nõue elatisabi määramise otsuse tegemisel üle riigile ülalpidamiskohustuse võlgniku ja võlausaldaja vahelises vaidluses tehtud kohtulahendis märgitud ulatuses, kuid mitte rohkem kui elatisabi taotlejale riigi poolt väljamakstud elatisabi osas.

Sotsiaalkindlustusamet teatab võlgnikule nõude riigile üleminekust viivitamata pärast ülalpidamiskohustuse võlgniku ja võlausaldaja vahelises vaidluses tehtud kohtulahendi jõustumist. Võlgnikule teatatakse kirjalikult, milline nõue, millisest hetkest, millises ulatuses ja millisel õiguslikul alusel on riigile üle läinud. Ühtlasi tehakse võlgnikule ettepanek riigi nõue rahuldada ja antakse nõude rahuldamiseks vajalikke juhiseid. Võlgnik võib rahuldada riigi nõude kas ühekorraga või kolmes osas teate saamisele järgneva kolme kuu jooksul, tasudes osamakse iga kuu 15. päevaks.

Võlgnikule saadetavas teates kirjeldatakse ositi maksmise võimalust ning märgitakse osamaksete suurus ja maksetähtpäevad. Kui võlgnik ei rahulda riigile üleläinud elatisnõuet, teeb Sotsiaalkindlustusamet riigi nimel avalduse lapsevanema poolt elatisasjas algatatud täitemenetlusega ühinemiseks. Kui elatise sissenõudmiseks ei ole täitemenetlust algatatud, teeb seda Sotsiaalkindlustusamet.

Taotleja, kelle lapsele on makstud elatisabi, on Sotsiaalkindlustusameti nõudmisel kohustatud esitama ülevaate lapsele makstud elatisest ja muid andmeid, mis on elatisabi maksmise ja elatise tagasinõude seisukohalt olulised.
 

Elatisnõuete pangakonto
Palume tagastatavad elatisnõude summad kanda alljärgnevatele Sotsiaalkindlustusameti arvelduskontodele:

SEB pangas  IBAN EE761010002033069006
või
SWEDBANK`is  IBAN EE742200001120057958

Kindlasti tuleb märkida viitenumber, mis on kajastatud elatisnõude võlgnikule väljastatud teatises.

Vaidluste lahendamine

Kui taotleja või võlgnik ei nõustu Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsusega elatisabi määramiseks või elatisabi määramisest keeldumiseks, on tal õigus pöörduda vaidega Sotsiaalkindlustusameti poole 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavaks tegemisest.

Vaie lahendatakse 30 päeva jooksul, arvates vaide registreerimisest Sotsiaalkindlustusametis.

Kui taotleja või võlgnik vaideotsusega ei nõustu, on tal õigus pöörduda halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaideotsus talle teatavaks tehti. 

 

 

 

 
all web industry