Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Püsiva töövõimetuse ekspertiis - kehtib korduvtaotlejatele kuni 31.12.2016
Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine
Puudega isiku kaart
Sotsiaaltoetused puuetega inimestele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Sotsiaalteenuste maksumused
Halduslepingud erihoolekandeteenuste osutamiseks 2013
Halduslepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks 2013
Pangaülekannete tähtajad
Riigilõivude kontonumbrid
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Püsiva töövõimetuse ekspertiis - kehtib korduvtaotlejatele kuni 31.12.2016

print

Püsiv töövõimetus on

- täielik (100%), kui inimesel esineb haigusest või vigastusest põhjustatud tugevasti väljendunud funktsioonihäire, mille tõttu ta ei ole võimeline tööga elatist teenima;
- osaline (10-90%), kui inimene on võimeline tööga elatist teenima, kuid haigusest või vigastusest põhjustatud funktsioonihäire tõttu ei ole võimeline tegema talle sobivat tööd tööaja üldisele riiklikule normile vastavas mahus.

Püsiva töövõimetuse ekspertiisi võib taotleda:

1) üldjuhul töövõimelises eas inimene, s.o alates 16. eluaastast kuni riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensionieani;

2) erandina pärast vanaduspensioniea saabumist või nooremas eas kui 16 eluaastat juhul, kui tervis on kahjustatud kutsehaiguse, töövigastuse, politsei-, piirivalve-, päästeteenistuse või muude teenistuskohustuste täitmise, tuumakatastroofi, liiklusõnnetuse või vägivallakuriteo tagajärjel või kui inimene taotleb pensioni Eesti Vabariigi ja mõne teise riigi vahel sõlmitud lepingu alusel.

Töövõime kaotuse protsendi võib määrata kestusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat, 5 aastat või kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni (kuid mitte kauem kui 5 aastat). Kestuse alguskuupäev (püsiva töövõimetuse kindlakstegemise päev) on esmakordsel taotlemisel üldjuhul taotluse esitamise päev ja korduvekspertiisi puhul eelmise püsiva töövõimetuse ekspertiisiga määratud püsiva töövõimetuse kestuse viimane päev.

Püsiva töövõimetuse ekspertiisi teeb Sotsiaalkindlustusamet, kaasates ekspertarste. 

Püsiva töövõimetuse tuvastamiseks tuleb inimesel täita vormikohane ekspertiisitaotlus. Ekpertiisitaotlus on võimalik täita riigiportaalis eesti.ee. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses, kus vajadusel klienditeenindaja abistab inimest taotluse täitmisel või Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis „Blanketid/ekspertiisi blanketid”. Kui inimene taotluse täitmisega iseseisvalt toime ei tule ja tal ei ole võimalik minna Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse, võib taotluse täita ka püsivat töövõimetust taotleva inimese pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja või keegi muu abistaja. Lisaks taotluse täitja allkirjale peab taotlusel olema ka ekspertiisi taotleva inimese või tema seadusliku esindaja allkiri.
Täidetud taotluse võib saata e-posti teel digitaalselt allkirjastatult, posti teel või tuua elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti büroosse, samuti täita klienditeeninduses kohapeal.

Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressid ning klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis "Klienditeenindused".

Taotluses märgib inimene oma perearsti või teda raviva eriarsti (edaspidi: arst) andmed, kellel on püsiva töövõimetuse tuvastamiseks vajalikud andmed tema terviseseisundi kohta. Inimene peab olema nimetatud arsti vastuvõtul käinud taotluse esitamisele eelneva 3 kuu jooksul. 

Juhul, kui isik taotleb püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamist üheaegselt, täidetakse ühine ekspertiisitaotlus.

Inimene esitab koos ekspertiisitaotlusega vajaduse korral täiendavad dokumendid püsiva töövõimetuse põhjuse tuvastamiseks: 

1. töövigastuse korral – tööõnnetuse raport;
2. kutsehaiguse korral – kutsehaigestumise raport;
3. politseiteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm);
4. piirivalveteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm);
5. päästeteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm);
6. teenistuskohustuste täitmisel saadud vigastuse või teenistuskohustustega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm);
7. vigastuse või haigestumise korral tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärjel – meditsiiniline dokument, millest nähtub põhjuslik seos tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii ja vigastuse või haigestumise vahel;
8. vigastuse või haigestumise korral liiklusõnnetuse tagajärjel – politsei tõend liiklusõnnetuse kohta;
9. vigastuse või haigestumise korral vägivallakuriteo tagajärjel – kohtuotsus või eeluurimisasutuse tõend kriminaalasja kohta.

Kui ekspertiisitaotluses esitatud andmed või taotlusele lisatud dokumendid ei ole ekspertiisiks piisavad või inimene ei ole taotluses nimetatud arsti juures viimase kolme kuu jooksul enne taotluse esitamist käinud, määrab Sotsiaalkindlustusamet inimesele tähtaja puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks või arsti vastuvõtul käimiseks.

Juhul, kui inimene ei ole Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud tähtajaks esitanud täiendavaid andmeid või puuduvaid dokumente või käinud arsti vastuvõtul, menetlus lõpetatakse.

Püsiva töövõimetuse ekspertiisi korduvaks taotlemiseks esitab inimene ekspertiisiotsuses määratud püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile uue ekspertiisitaotluse. Terviseseisundi või püsiva töövõimetuse põhjuse muutumisel võib inimene taotleda uut ekspertiisi enne korduvekspertiisi tähtaja saabumist.

Sotsiaalkindlustusamet teeb päringu tervise infosüsteemi isiku terviseseisundi kirjelduse saamiseks. Kui tervise infosüsteemis ekspertiisiks vajalikud andmed puuduvad  või on need ebapiisavad, edastab Sotsiaalkindlustusamet ekspertiisitaotluses nimetatud arstile nõude terviseseisundi andmete saamiseks.

Arst edastab inimese andmed tervise infosüsteemi või koostab vormikohase terviseseisundi kirjelduse ja esitab selle Sotsiaalkindlustusametile. Terviseseisundi kirjelduse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis "Blanketid/ekspertiisi blanketid".

Enda kohta käivate terviseandmetega on võimalik tutvuda patsiendiportaalis internetiaadressil www.etervis.ee ID-kaardiga sisse logides.

Püsiva töövõimetuse ekspertiis tehakse dokumentide alusel, inimene ekspertiisi tegijaga kohtuma ei pea.

Püsiva töövõimetuse ekspertiisi tulemuste kohta vormistab Sotsiaalkindlustusamet otsuse, millest teavitatakse isikut ja ekspertiisitaotluses märgitud ning isiku terviseseisundi kirjelduse  esitanud arsti.

Püsiva töövõimetuse ekspertiisi teostamise tavapärane pikkus on kuni poolteist kuud. Pikenenud menetluse tõttu inimene rahas ei kaota.

Kui isik leiab, et ekspertiisiotsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi on tal õigus esitada vaie Sotsiaalkindlustusametile (Endla 8, 15092 Tallinn) 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast ekspertiisiotsusest teada sai või oleks pidanud teada saama. Lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 76 lõigetest 2 ja 3 märgitakse vaidele:  

1. haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
2. vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
3. vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
4. põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
5. vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
6. vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
7. vaidele lisatud dokumentide loetelu;
8. allkiri.

Vaidele kirjutab alla esitaja või tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab vaidele juurde esindusõigust tõendava dokumendi või volikirja (kui seda ei ole esitatud varem).

Püsiv töövõimetus ulatusega 40-100% annab õiguse taotleda töövõimetuspensioni. Töövõimetuspensioni taotlemiseks on vajalik täita töövõimetuspensioni taotlus, mille vormi saab Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest (aadressid ja vastuvõtuajad leiate koduleheküljelt rubriigis “Klienditeenindused”) või koduleheküljelt rubriigist "Blanketid/pensionide blanketid".

Vt ka Töövõimetuspension.

 

 

 
all web industry