Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Muudatused riigipoolse sotsiaalmaksu tasumisel alates 01.07.2016
Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine
Töötamine Euroopa Liidu liikmesriigis
Tööraamatute hoiule andmine Sotsiaalkindlustusametisse
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

print

Tööandjale hüvitatakse töötajale makstud puhkusetasu või keskmine töötasu riigieelarvest järgmistel juhtudel:

1. Alaealise töötaja põhipuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 56;
2. Töövõimetuspensionäri põhipuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 57;
3. Isapuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 60;
4. Lapsepuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 63 lõikele 1;
5. Puudega lapse vanema lapsepuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 63 lõikele 2;
6. Lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §10.

Lähemalt:

1. Alaealise töötaja põhipuhkus

Eeldatakse, et alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.
Riigi poolt kuulub hüvitamisele põhipuhkuse osa, mis ületab 28 kalendripäeva, riik hüvitab seega 7 kalendripäeva.
Juhul, kui puhkuse pikkus erinevatel põhjustel, näiteks sätestatuna kollektiivlepingus või avaliku teenistuse seaduse alusel on 35 kalendripäeva või üle selle, siis riigi poolt 7 kalendripäeva lisapuhkust tasustamisele ei kuulu.

Puhkusetasu suurus arvestatakse töötaja kuue kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.
Riigi poolne kompensatsioon on ette nähtud konkreetselt puhatud päevade eest. Kasutamata puhkust riigieelarvest ei hüvitata.
Alaealise töötaja põhipuhkus kuulub maksustamisele tulumaksuseaduse alusel. Sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse makseid, ega ka kogumispensionide makseid maksta ei tule.

Alaealise töötaja põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.
Pikendatud põhipuhkuse tasu arvestamise erisused tööandja vahetuse ja aasta jooksul tööleasumise korral

2. Töövõimetuspensionäri põhipuhkus
Eeldatakse, et töövõimetuspensioni või rahvapensioni töövõimetuse alusel saava töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.
Riigi poolt kuulub hüvitamisele põhipuhkuse osa, mis ületab 28 kalendripäeva, riik hüvitab seega 7 kalendripäeva.

Puhkusetasu suurus arvestatakse töötaja kuue kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.
Riigi poolne kompensatsioon on ette nähtud konkreetselt puhatud päevade eest. Kasutamata puhkust riigieelarvest ei hüvitata.
Töövõimetuspensionäri või osalise/puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus kuulub maksustamisele tulumaksuseaduse alusel.
Sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse makseid, ega ka kogumispensionide makseid maksta ei tule.

Töövõimetuspensionäri või osalise/puuduva töövõimega töötaja põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse
Pikendatud põhipuhkuse tasu arvestamise erisused tööandja vahetuse ja aasta jooksul tööleasumise korral

3. Isapuhkus

Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.
Juhul, kui isapuhkust taotletakse enne lapse sündi, puuduvad registrites andmed lapse eeldatava sünni päeva kohta. Seetõttu isapuhkuse kasutamisel enne eeldatavat sünnituse päeva märgitakse andmikku lapse nime ja isikukoodi asemele lapse ema nimi ja isikukood ja lapse eeldatav sünnikuupäev.
Isapuhkuse eest tasutakse tema kuue kuu keskmise tööpäevatasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk andmete alusel, mis Statistikaamet on avaldanud puhkuse kasutamise kvartalist arvates üle-eelmise kvartali kohta.
Isal, kes töötab mitme tööandja juures on võimalik võtta isapuhkust samal ajaperioodil mõlema tööandja juurest 10 tööpäeva ning riik hüvitab mõlemale tööandjale puhkusetasu arvestades, et ei hüvitata tööandjate peale kokku rohkem, kui kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk andmete alusel, mis Statistikaamet on avaldanud puhkuse kasutamise kvartalist arvates üle-eelmise kvartali kohta (Eesti keskmise brutokuupalga andmed on leitavad Statistikaameti kodulehelt http://www.stat.ee/).

Näide:
Jüri töötab töölepingu alusel kahes ettevõttes ning soovib kasutada isapuhkust 10 tööpäeva ajavahemikul 07.03.2016- 18.03.2016. Jüri teeb avalduse mõlema tööandja juures, märkides avalduses, et soovib puhkust kasutada ajavahemikul 07.03.2016- 18.03.2016. Tööandjad esitavad andmiku riigieelarvest puhkusetasu hüvitamiseks Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusamet hüvitab mõlemale tööandjale aga kokku mitte rohkem, kui ette nähtud piirmäär (3135 eurot). Kui ühe tööandja juures oli isa keskmine töötasu 10 päeva eest 200 eurot ja teise tööandja juures 250 eurot, siis kokku hüvitatakse 450 eurot.

Pärast lapse kahekuuseks saamist isapuhkust kasutada ei saa, isapuhkusele ei laiene TLS § 69 lg 6 puhkuse katkestamise ja edasilükkamise kohta näiteks töövõimetuslehel viibimise tõttu.
Tööandjal on õigus nõuda töötajalt kirjalikku avaldust selle kohta, kas töötaja on kasutanud või soovib kasutada isapuhkust ka teise tööandja juures ning teise tööandja juures puhatud/puhatavate tööpäevade arvu.

4. Lapsepuhkus

Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust:

• Kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last;
• Kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last;
• Kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt üks alla kolmeaastane laps.

Lapse 3-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust 6 tööpäeva ja 14-aastaseks saamise aastal 3 tööpäeva, olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puhkust.

Lapsepuhkusele on õigus ka eestkostjal ja isikul, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping.
Lapsepuhkuse õigust ei ole, kui vanemalt on vanemaõigused ära võetud või kui laps elab hoolekandeasutuses.
Samuti ei ole lapsepuhkusele õigust näiteks lapse vanema abikaasal, kes ei ole lapse bioloogiline vanem (juhul, kui laps ei ole tema poolt lapsendatud).

Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast:
2014. aastal oli töötasu alammäär 355 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu suurus 16,97 eurot
2015. aastal on töötasu alammäär 390 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu suurus 18,57 eurot
2016. aastal on töötasu alammäär 430 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu suurus 20,24 eurot 

Lapsepuhkuse nõue aegub selle sissenõutavaks muutumise kalendriaasta lõppedes.

5. Puudega lapse vanema lapsepuhkus

Lisaks 3-le või 6-le päevale lapsepuhkusele on puudega lapse emal või isal õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.

Lapse 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puhkust. Tingimuseks on kehtiva puude olemasolu puhkuse kuu jooksul.
Puhkusetasu suurus arvestatakse töötaja kuue kuu keskmise tööpäeva tasu alusel.

Puudega lapse vanema puhkust makstakse kokku 12 tööpäeva kalendriaastas. Riik soovib, et puudega laste vanemad puhkaksid ning tööandjad seda puhkust võimaldaksid. Kui töötajal on mitu tööandjat ja töökorraldus võimaldab tal mitme tööandja juures ühel päeval tööd teha, peab tal olema võimalus ka mitme tööandja juures samal päeval puudega lapse vanema puhkust kasutada.

Näide
Jüri töötab töölepingu alusel kahes ettevõttes ning soovib käesoleva aasta juunikuus kasutada puudega lapse vanema puhkust mõlema tööandja juures, aga erinevatel kuupäevadel. Jüri teeb avalduse mõlema tööandja juures, märkides ühele tööandjale esitatud avalduses, et soovib kasutada puudega lapse vanema puhkust ajavahemikul 02.06.2016-06.06.2016 (3 tööpäeva) ja teise tööandja avalduses ajavahemikul 07.06.2016- 09.06.2016 (3 tööpäeva). Kui puhkuse perioodid ei kattu erinevate tööandjate juures, on Jüri kasutanud kokku 6 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust.

Puudega lapse vanema lapsepuhkusele õigust ei ole, kui vanemalt on vanemaõigused ära võetud või kui laps elab hoolekandeasutuses.
Samuti ei ole puudega lapse vanema lapsepuhkusele õigust näiteks lapse vanema abikaasal, kes ei ole lapse bioloogiline vanem (juhul, kui laps ei ole tema poolt lapsendatud).

Puudega lapse lapsepuhkuse nõue aegub selle sissenõutavaks muutumise kalendriaasta lõppedes.

6. Lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmise töötasu kompenseerimine
 

Last rinnaga toitval emal on õigus saada lisavaheaegu rinnaga toitmiseks kuni lapse poolteiseaastaseks saamiseni.

Lisavaheaeg antakse iga kolme tunni järel kestusega iga kord mitte alla 30 minuti (kahe või enama kuni poolteiseaastase lapse toitmiseks - vähemalt üks tund).

Lisavaheajad arvatakse tööaja hulka ja nende eest makstakse keskmist töötasu töötaja kuue kuu keskmise tööpäevatasu alusel.
Lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmist töötasu ei hüvitata tööandjale juhul, kui lapse emale makstakse vanemahüvitist. 

Lisainfo
Kõik eelpool loetletud tasud kuuluvad maksustamisele tulumaksuseaduse alusel. Sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse makseid, ega ka kogumispensionide makseid maksta ei tule.

Eelpool loetletud puhkusetasu ja keskmine töötasu hüvitatakse riigieelarve vahenditest töölepingu seaduse § 66 järgi vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009 määrusele nr 92 “Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord”. Puhkusetasu alaealise ja töövõimetusepensionäri põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava puhkuseosa eest ja keskmine töötasu isapuhkuse, puudega lapse lapsepuhkuse ning lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest arvutatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 11.juuni 2009 määrusele nr 91 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord”.

Taotluse esitamine
Andmik esitatakse kolme kuu jooksul, arvates puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmisest töötajale. Sotsiaalkindlustusametil on õigus kontrollida tööandja esitatud andmete õigsust ja andmiku koostamise aluseks olnud dokumente.
Taotluse vorm *.xls ,   *.pdf

Näidisandmik täitmise lihtsustamiseks: näidisandmik

Posti teel aadressile: Tallinna mnt 14, 79513, Rapla

Elektrooniliselt, digitaalallkirjaga allkirjastatuna e-posti aadressile andmik at sotsiaalkindlustusamet dot ee
 

Vaata ka küsimusi:
Mitu lapsepuhkuse päeva on õigus saada vanemal, kes kasvatab 18-aastast puudega last?
Kas töötajal on õigus kasutada puudega lapse eest saadavat lapsepuhkust korraga?
Mitu päeva lapsepuhkust on mul õigus saada, kui töötan mitme tööandja juures?
Kuhu tuleb esitada Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlemiseks?
 

 

 

 

 
all web industry